Timetable

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Sunday

Step 2 WAG 3.30-5.30pm

Step 3 WAG 3.30-6.30pm

Step 4 WAG 3.30-6.30pm

Intermediate/advanced Recreational 6.30-7.30pm

Fun gym (recreational) 3.30-4.30pm

Step 1 WAG 3.30-5.30pm

Beginner recreational 4.30-5.30pm

Intermediate recreational 5.30-6.30pm

Advanced recreational 6.30-8pm

Step 2 WAG 3.30-5.30pm

Step 3 WAG 3.30-6.30pm

Step 4 WAG 3.30-6.30pm

Intermediate Recreational 6.30-7.30pm

Step 1 WAG 3.30-5.30pm

Fun gym (recreational) 3.30-4.30pm

Beginner/intermediate recreational 4.30-5.30pm

Beginner/intermediate recreational 5.30-6.30pm

Advance + recreational 6.30-8pm

Boys recreational 6.30-7.30pm

Step 2 WAG 3.30-5.30pm

Step 3 WAG 3.30-6.30pm

Step 4 WAG 3.30-6.30pm

Beginner Recreational 5.30-6.30pm

Intermediate recreational 6.30-7.30pm

Preschool recreational 9-9.45am

Fun gym recreational 11-12pm

Boys beginner 12.30-1.30pm

Fun gym recreational

10-11am